HIGH-PURPOSE BRACHYTHERAPY (HDR) OF THE ONCOGINECOLOGICAL PATHOLOGY IN THE PRACTICE OF A REGIONAL CANCER CENTER

N.V. Kanishcheva1, O.V. Zhelezin1, I.G. Terentev2, D.V. Skamnitsky1, T.V. Rumyantseva2, K.N. Denisenko1 1Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod 2Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod Kanishcheva N.V. ― Head of the Radiology Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center 190 Rodionov Str., Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603163, tel. +7-951-902-46-40, e-mail: n.kanischeva@yandex.ru … Читать далее