PECULIARITIES OF PLANNING OF RADIATION THERAPY OF PELVIС TUMORS ON LINEAR ACCELERATORS NOVALIS TX AND CLINAC 600C

N.V. Kanishcheva1, OV. Zhelezin1, I.G. Terentev2, D.V. Skamnitsky1, S.R. Pakhomov1, M.N. Shlyakova1, V.Yu. Zablotskiy2 1Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod 2Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod Kanishcheva N.V. ― Head of the Radiology Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center 190 Rodionov Str., Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603163, tel. +7-951-902-46-40, … Читать далее