Recurrent cancer of the stomach surgery after gastrectomy in the zone of esophagoenterostomy

V.V. Slugarev, A.A. Cherniavsky, V.V. Ershov, N.A. Lavrov, O.V. Zhelezin, R.G. Pegov Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod Ershov V.V. ― consulting professor of 1st oncology department hospital №2 of Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center 1 Ankundinovskoe highway, Nizhny Novgorod, 603081, tel. +7-986-743-07-22, e-mail vladimir.vas.ershov@gmail.com Abstract. Radical surgery of recurrent cancer of … Читать далее