MEDIASTINOSCOPY FOR LUNG CANCER STAGING. EXPERIENCE OF USING MEDIASTINOSCOPY FOR THE DIAGNOSIS OF DISEASES WITH SIGNS OF LESION OF MEDIASTINAL LYMPH NODES

A.M. Fedun, O.V. Dyukova, E.N. Bogush-Vishnevskaya, D.P. Korotin, P.A. Marusov, O.V. Zhelezin, R.G. Pegov Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod  Fedun A.M. ― PhD (medicine), head of Thoracic Surgical Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center 1 Ankundinovskoe highway, Nizhny Novgorod, 603081, tel.: (831) 465-15-41, +7-951-902-96-24, e-mail: fedun@mail.ru  Abstract. Мediastinoscopy is … Читать далее

MELANOMA OF THE GALLBLADDER. A RARE CLINICAL CASE

M.A. Sudakov, N.A. Lavrov, O.E. Ilinskaya, V.V. Slugaryov, V.V. Ershov, R.G. Pegov, O.V. Zhelezin Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod Sudakov M.A. ― oncologist, surgeon of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center 11/1 Delovaya Str., Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603126, tel. (831) 282-00-01, e-mail: sudakov_29@mail.ru  Abstract. Melanoma of the gallbladder is an … Читать далее

THE USE OF SELF-EXPANDING METAL STENTS IN STENOSING MALIGNANT DISEASES OF THE ESOPHAGUS

V.A. Kryazhov1,2, А.A. Mitrakov1,2, A.S. Mukhin2, R.S. Smirnova1, R.G. Pegov1 1Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod 2Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod Mitrakov A.A. ― head of Endoscopy Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, assistant of the Department of Oncology, radiation therapy and radiology of the Volga Region Research … Читать далее

THE USE OF SELF-EXPANDING METAL STENTS IN STENOSING MALIGNANT DISEASES OF THE ESOPHAGUS

V.A. Kryazhov1,2, А.A. Mitrakov1,2, A.S. Mukhin2, R.S. Smirnova1, R.G. Pegov1 1Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod 2Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod Mitrakov A.A. ― head of Endoscopy Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, assistant of the Department of Oncology, radiation therapy and radiology of the Volga Region Research … Читать далее

ENDOSCOPIC METHODS FOR TREATMENT OF COLORECTAL NEOPLASIA

А.A. Mitrakov1,2, V.A. Kryazhov1,2, R.S. Smirnova1, O.V. Zhelezin1, R.G. Pegov1, V.M. Теrekhov1 1Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod 2Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod Mitrakov A.A. ― head of Endoscopy Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, assistant of the Department of Oncology, radiation therapy and radiology of the Volga … Читать далее

Recurrent cancer of the stomach surgery after gastrectomy in the zone of esophagoenterostomy

V.V. Slugarev, A.A. Cherniavsky, V.V. Ershov, N.A. Lavrov, O.V. Zhelezin, R.G. Pegov Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod Ershov V.V. ― consulting professor of 1st oncology department hospital №2 of Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center 1 Ankundinovskoe highway, Nizhny Novgorod, 603081, tel. +7-986-743-07-22, e-mail vladimir.vas.ershov@gmail.com Abstract. Radical surgery of recurrent cancer of … Читать далее