COMPARATIVE RESULTS OF PERORAL ENDOSCOPIC MYOTOMY AND LAPAROSCOPIC CARDIOMYOTOMY

I.Y. Nedoluzhko, S.S. Kazakova, K.V. Shishin, N.A. Kurushkina, Yu.V. Embutnieks, E.R. Valitova, O.I. Berezina, O.S. Vasnev, M.A. Koshkin, N.V. Orlova, M.V. Pavlov, Yu.V. Vyazhevich A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow The Loginov Moscow Clinical Scientific Center, Moscow Shishin K.V. ― Professor of the Department of Faculty Surgery №2 of the A.I. … Читать далее