MELANOMA OF THE GALLBLADDER. A RARE CLINICAL CASE

M.A. Sudakov, N.A. Lavrov, O.E. Ilinskaya, V.V. Slugaryov, V.V. Ershov, R.G. Pegov, O.V. Zhelezin Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod Sudakov M.A. ― oncologist, surgeon of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center 11/1 Delovaya Str., Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603126, tel. (831) 282-00-01, e-mail: sudakov_29@mail.ru  Abstract. Melanoma of the gallbladder is an … Читать далее