COMPARATIVE EVALUATION OF DIFFERENT VOLUMES OF LYMPH NODE DISSECTION IN SURGERY FOR GASTRIC CANCER

A.A. Chernyavskiy1, N.A. Lavrov1, A.V. Maslennikova1, V.V. Ershov2 1Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod 2Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod Chernyavsky A.A. ― D. Sc. (Medicine), Professor of the Department of Oncology, radiation therapy and radiology of Volga Region Research Medical University 1 Ankudinovskoe highway, Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603081, tel.: (831) … Читать далее

THE IPSILATERAL LOBAR LYMPH NODE DISSECTION: RESULTS OF THE PROSPECTIVE STUDY

A.F. Gilmetdinov1, V.P. Potanin2 1Regional Emergency Medical Center, Naberezhnye Chelny 2Tatarstan Cancer Center, Kazan Gilmetdinov A.F. ― oncologist of Regional Emergency Medical Center 18 Naberezhnochelninsky Pr., Naberezhnye Chelny, Russian Federation, 423803, tel. (8552) 30-49-10, e-mail: bozkurt@mail.ru  Abstract. The ipsilateral lobar lymph nodes (№12) are insufficiently explored group of lymph nodes, which are not subject for … Читать далее