COMPARATIVE RESULTS OF PERORAL ENDOSCOPIC MYOTOMY AND LAPAROSCOPIC CARDIOMYOTOMY

I.Y. Nedoluzhko, S.S. Kazakova, K.V. Shishin, N.A. Kurushkina, Yu.V. Embutnieks, E.R. Valitova, O.I. Berezina, O.S. Vasnev, M.A. Koshkin, N.V. Orlova, M.V. Pavlov, Yu.V. Vyazhevich A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow The Loginov Moscow Clinical Scientific Center, Moscow Shishin K.V. ― Professor of the Department of Faculty Surgery №2 of the A.I. … Читать далее

ZENKER’S DIVERTICULUM. NEW APPROACHES TO ENDOSCOPIC TREATMENT

K.V. Shishin, I.Yu. Nedoluzhko, N.A. Kurushkina, I.A. Pavlov, O.V. Kylasov, E.N. Chernikova, S.S. Kazakova, I.I. Khvorova, K.A. Klyueva The Loginov Moscow Clinical Scientific Center, Moscow Shishin K.V. ― D. Med. Sc., Head of endoscopy department of The Loginov Moscow Clinical Scientific Center 86 Enthusiasts highway, Moscow, Russian Federation, 111123, tel.: (495) 304-30-35 (доб. 1451), +7-926-211-34-68, … Читать далее