ENDOSCOPIC METHODS FOR TREATMENT OF COLORECTAL NEOPLASIA

А.A. Mitrakov1,2, V.A. Kryazhov1,2, R.S. Smirnova1, O.V. Zhelezin1, R.G. Pegov1, V.M. Теrekhov1 1Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod 2Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod Mitrakov A.A. ― head of Endoscopy Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, assistant of the Department of Oncology, radiation therapy and radiology of the Volga … Читать далее