DISTAL RESECTION OF THE PANCREAS IN SURGERY FOR GASTRIC CANCER

A.A. Chernyavskiy1, V.V. Ershov2, A.V. Strazhnov3, N.A. Lavrov1, A.V.Maslennikova1 1Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod 2Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod 3City Clinical Hospital №39, Nizhny Novgorod Chernyavsky A.A. ― D. Sc. (Medicine), Professor of the Department of Oncology, radiation therapy and radiology of Volga Region Research Medical University 1 Ankudinovskoe highway, … Читать далее