THE USE OF SELF-EXPANDING METAL STENTS IN STENOSING MALIGNANT DISEASES OF THE ESOPHAGUS

V.A. Kryazhov1,2, А.A. Mitrakov1,2, A.S. Mukhin2, R.S. Smirnova1, R.G. Pegov1 1Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod 2Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod Mitrakov A.A. ― head of Endoscopy Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, assistant of the Department of Oncology, radiation therapy and radiology of the Volga Region Research … Читать далее

THE USE OF SELF-EXPANDING METAL STENTS IN STENOSING MALIGNANT DISEASES OF THE ESOPHAGUS

V.A. Kryazhov1,2, А.A. Mitrakov1,2, A.S. Mukhin2, R.S. Smirnova1, R.G. Pegov1 1Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod 2Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod Mitrakov A.A. ― head of Endoscopy Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, assistant of the Department of Oncology, radiation therapy and radiology of the Volga Region Research … Читать далее

MODERN APPROACHES IN THE TREATMENT OF ONCOLOGICAL PAIN

A.V. Yarikov1-5, A.O. Dubskikh6, I.I. Smirnov3, A.P. Fraerman3,7, V.V. Khinovker8-10, O.A. Perlmutter3,7, A.G. Sosnin1, S.F. Kuznetsov11, R.M. Kabardaev11, A.S. Mukhin7 1Privolzhsky district Medical Center FMBA, Nizhny Novgorod 2Central medical and sanitary unit №50 FMBA of Russia, Sarov 3City Clinical Hospital №39, Nizhny Novgorod 4City Clinical Hospital №13, Nizhny Novgorod 5Central City Hospital of Arzamas, Arzamas … Читать далее