PECULIARITIES OF PLANNING OF RADIATION THERAPY OF PELVIС TUMORS ON LINEAR ACCELERATORS NOVALIS TX AND CLINAC 600C

N.V. Kanishcheva1, OV. Zhelezin1, I.G. Terentev2, D.V. Skamnitsky1, S.R. Pakhomov1, M.N. Shlyakova1, V.Yu. Zablotskiy2

1Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center, Nizhny Novgorod

2Volga Region Research Medical University, Nizhny Novgorod

Kanishcheva N.V. ― Head of the Radiology Department of the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center

190 Rodionov Str., Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603163, tel. +7-951-902-46-40, e-mail: n.kanischeva@yandex.ru

 Abstract. The irradiation of pelvic tumors and the selection of radiation equipment according to the irradiation plan, depends on the form of the tumor, the accompanying processes, the anatomical features. Only an individual approach allows to irradiate this zone with minimal risks.

Key words: planning, small pelvic tumors.