Archive for 2022

Content:

Clinical research and experience in oncology

I.S. Panchenko, V.V. Rodionov, O.V. Burmenskaya, V.V. Kometova, V.K. Bozhenko, M.G. Sharafutdinov, S.V. Panchenko, L.V. Matveeva

S.V. Zinchenko, N.F. Muratov, N.A. Shanazarov, A.V. Avdeev

Literature review

L.Kh. Mukhamatgaleeva, D.V. Pasynkov, А.Yu. Zuev, O.A. Pavlikova, I.V. Klyushkin, A.L. Fedorov

E.Yu. Mingalimova, S.V. Zinchenko, R.Sh. Khasanov, L.I. Khaertdinov

K.V. Menshikov, A.V. Sultanbaev, Sh.I. Musin, I.R. Rakhmatullina, I.A. Menshikova, L.A. Khammatova, E.V. Popova, N.I. Sultanbaeva, D.O. Lipatov

D.K. Misiev, I.S. Malkov

Clinical case

K.V. Menshikov, A.V. Sultanbaev, Sh.I. Musin, I.A. Sharifgaleev, I.A. Menshikova, N.I. Sultanbaeva, A.A. Izmailov

History of oncology

S.V. Zinchenko, I.M. Fatkhutdinov, D.А. Akhmadeeva

Anniversary

70 years of Evgeniy Iosifovich Sigal
70 years of Boris Ivanovich Dolgushin